Kto sme

Cieľom nášho vydavateľstva je vydávať pôvodnú slovenskú beletriu debutujúcich, ale aj už skúsenejších autorov. Naša koncepcia umožňuje vydávanie   literárnych  diel  a v  nízkom náklade. Vydavateľ a autor úzko spolupracujú nielen na literárnej časti publikácie, ale aj pri jej predaji. 

Pri vydávaní kníh spolupracuje s niekoľkými ďalšími vydavateľstvami.


Ak vydáte svoju knihu v spolupráci s nami, budete mať možnosť spolupodieľať sa na jej predaji, a to tak, že investujete svoj čas do jej propagácie v rámci promočných akcií.


Naši konzultanti dôkladne posudzujú všetky rukopisy. Ak bude vaša kniha prijatá, získate nasledujúce výhody:


 • profesionálnu korektúru textu,
 • profesionálny dizajn,
 • 15 – 20 % tantiémy,
 • knihu bude možné objednať vo všetkých kníhkupectvách a knižniciach na Slovensku, a to       prostredníctvom nášho knižného katalógu, ktorý vychádza dvakrát ročne,
 • kniha sa bude predávať vo všetkých veľkých slovenských internetových kníhkupectvách,     ako aj v našom vlastnom internetovom obchode,
 • naši skúsení predajcovia spolupracujú so zástupcami kníhkupectiev a pripravujú reklamné   kampane a autogramiády v predajniach kníh,
 • kniha bude zaregistrovaná do veľkej knižnej databázy, dostupnej pre kníhkupcov, ako aj   pre knižnice,
 • knihu možno vydať aj vo forme e-knihy,
 • každému knižnému titulu je pridelené číslo ISBN a čiarový kód,
 • zverejníme tlačovú správu pre masmédiá, s dôrazom na dennú tlač a vybrané časopisy. 

  Okrem toho vám budeme nápomocní aj v kontakte s médiami.

Vydanie knihy vo Vydavateľstve Riga nespočíva len v jej samotnom vytlačení, keď nám pošlete jeden súbor vo Worde a dostanete naspäť desať alebo sto kníh. V našom vydavateľstve posudzujeme každý jeden rukopis z hľadiska jeho kvality a predajnosti, preto nie každá kniha prejde výberom úspešne. V pripade, že váš rukopis bude odmietnutý, vrátime vám ho spravidla s odporúčaním, ako ho môžete zlepšiť.


Vydavateľstvo Riga si na posúdenie knihy vyhradzuje dvojmesačnú lehotu. Táto začína plynúť odo dňa prijatia rukopisu. 


Ako postupovať, ak chcete vydať knihu

Ak by ste radi zaslali svoj rukopis do Vydavateľstva Riga alebo ktoréhokoľvek iného vydavateľstva, odporúčame vám pridŕžať sa nasledujúcich rád:


 • Neposielajte nedokončený rukopis. Knihu dopíšte! Ak ste začínajúci autor, nemá zmysel posielať do vydavateľstva polovicu rukopisu, pár ukážkových kapitol alebo prehľad kapitol. Debutujúci autor musí ukázať, v čom je dobrý. Zašlite preto len dokončený rukopis.


 • Dajte svoj rukopis na prečítanie iným. Ak ste boli doteraz jediný, kto čítal, čo ste napísali, mali by ste určite nechať aj niekoho iného, aby si váš rukopis prečítal ešte predtým, ako ho odošlete do vydavateľstva. Poproste vášho prvého čitateľa, prípadne aj viacerých, o ich úprimný názor. V ideálnom prípade by mal tento čitateľ prečítať aspoň časť knihy a nemal by vám byť príliš blízky. Mohlo by sa totiž stať, že by sa mohol báť vám úprimne povedať svoj názor, aby vás nezranil. 

 • Používajte počítač. Rukopis, ktorý zašlešte do vydavateľstva, musí byť napísaný na počítači, aby sa dal text jednoducho upraviť. Je potrebné ho vytlačiť na bežný papier vo formáte A4, s dvojitým riadkovaním a normálnym typom písma (Courier, Times New Roman a pod.).


 • Nezabudnite očíslovať strany. 

 • K rukopisu priložte sprievodný list obsahujúci informácie o vás a o tom, o aký žáner ide.


 • Nemajte príliš veľké očakávania. Je veľmi pravdepodobné, že vydavateľstvo sa rozhodne knihu nevydať hneď na prvýkrát. Deväť z desiatich rukopisov býva zamietnutých, a to nielen vo Vydavateľstve Riga, ale aj v ostatných vydavateľstvách. Výhodou Vydavateľstva Riga je jeho špecializácia na vydávanie pôvodnej slovenskej beletrie. To nám umožňuje vydávať knihy v menšom ako obvyklom náklade, ako aj mať nižší minimálny náklad pre debutantov. Vďaka tomu je v prípade nášho vydavateľstva šanca, že kniha bude vydaná, vyššia ako u mnohých iných vydavateľstiev.

Ak vaša kniha bude zamietnutá, dostanete od nás upovedomenie poštou. Ak si želáte vrátenie rukopisu, uveďte to prosím

 v sprievodnom liste pri zasielaní rukopisu.


 • Nezasielajte rukopis súčasne do viacerých vydavateľstiev. Môže to spôsobiť problémy v prípade, že by knihu akceptovali dve vydavateľstvá.